Andmekaitsetingimused

sikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Kesklinna Pesumaja OÜ (edaspidi andmetöötleja).
Kesklinnapesumaja.ee kaitseb alati oma klientide isikuandmeid ning ei edasta neid ega muud kliendi poolt antud informatsiooni kolmandatele osapooltele peale logistikapartneri, v.a. minimaalses mahus logistikapartnerile tellimuse täitmiseks ja juhul, kui teabe edastamine on nõutud, kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

ISIKLIKU INFO KOGUMINE JA JAGAMINE

Andmetöötleja kogub tellimuse täitmiseks ning hilisema sujuvama kliendisuhtluse tarbeks ning paremate pakkumiste koostamiseks kliendi kontaktandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-mail, arvelduskonto number) ja ostuajalugu.

Ühedki kliendisuhtluse ja/või ostuprotsessis kogutud andmed ei kuulu avalikustamisele kolmandatele osapooltele, välja arvatud minimaalses võimalikus mahus tellimust täitvale logistikapartnerile. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

CORTINER.EE TEATED

Kesklinnapesumaja.ee teateid (sh. eripakkumised) saavad ainult uudiskirjaga liitunud, olles sellega liitunud kas läbi Cortiner.ee püsikliendiprogrammi või elektrooniliste kanalite. Kui teadete saaja ei ole enam teadete saamisest huvitatud, saab ta sellest igal ajal loobuda, vajutades e-kirjas tekstilinki “Soovin uudiskirjast loobuda”.

Kesklinnapesumaja.ee saadab vaid relevantseid teateid, millest saaja saab eeldatavalt kasu. Kesklinnapesumaja.ee ei müü, rendi ega võimalda mingil muul moel uudiskirjaga liitunute kontaktandmeid (e-mail, telefoninumber) kasutada kolmandatel osapooltel.

MUUDE ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Andmetöötleja kogub ja analüüsib statistilistel eesmärkidel üldteavet kodulehe külastatavuse, lehel viibitud aja, sessiooni kestuse jne. kohta. See statistika võimaldab parandada kodulehe funktsionaalsust, disaini ning pakkuda paremat kasutajamugavust. Selle raames kogutud info ei ole aga taandatav üksikisikule ja säilitab kodulehe külastaja privaatsuse.

Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse ja arenduse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsuse.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS ON ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE PARAGRAHV 6 LG 1 P-D A), B), C) JA F):
      a. andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
      b. isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
      c. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
      f. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VASTAVALT TÖÖTLEMISE EESMÄRGILE:

 1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
 2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat
 3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat
 4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat
 5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
 6. Töötlemise eesmärk – turundus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
 2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
 4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
 5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil  info@kesklinnapesumaja.ee
 6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Kesklinnapesumaja.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.